17 June 2014

Posted by CF Nur Farizan on June 17, 2014
APAKAH (ap) (k) YANG (titik)
DIKATAKAN (d) (kta) (k) SEBAGAI (sbg) 

ISU (isu) SEMASA (s) (msa) ? (tanda soal)  
ANDA (nda) BOLEH (bl) 

MENDAPATKAN (mn) (dp) (k) 
PERKEMBANGAN (pkm) MENGENAI (m) (ngnai) 

SESUATU (ssuatu) ISU (isu) ITU (it) 
MELALUI (m) (llui) SALURAN (salurn) 
MEDIA MASSA (mdia) (m). IA (ia) 

DIPERBUALKAN (d) (p) (bual) (k) OLEH (o) 
MASYARAKAT (msykt) UMUM (umm) DAN (d) 

MENYENTUH (m) (nye-titik) (ntuh) 
KEPENTINGAN (k) (pentngan) 
KHALAYAK (khalyak) RAMAI (rmai). 

ISU (isu) YANG (titik) MENJADI (mn) (jd) 
TOPIK (topk) BUAL (bual) INI (in)  

MERENTASI (m) (rentsi)  
KELOMPOK-KELOMPOK  (kelmpok) 
  
YANG  (titik)  WUJUD  (wujd)  DALAM  (dl) 
NEGARA  (na). CONTOHNYA  (cntoh) (titik)   

BERITA  (brta) PERKAHWINAN  (p) (kahwinn)   
DAN  (d)  PENCERAIAN  (p) (craian)  

ARTIS  (arts)  TERKENAL  (t) (kenal) 
BUKANLAH  (buk) (l)   ISU  (isu)  

SEMASA  (s) (msa). MUNGKIN  (mungk) 
IA  (i)  ISU  (isu)  POPULAR  (ppular) 

DAN  (d)  HANYA  (ha)  BERLEGAR  (b) (legr)   
DALAM  (dlm) RUANG  (ruang)  BICARA  (bicra)  

PEMINAT  (p) (mnat)   HIBURAN  (hibrn)  
DAN  (d) PEMAIN  (p) (main)   INDUSTRI  (nds)  

BERKENAAN  (b) (ken) (n). KHALAYAK  (khalayk)  
RAMAI  (rmai)  MUNGKIN  (mungk)  TIDAK  (td) 

AMBIL  (ambl)  PUSING (pusng). 
BAGAIMANAPUN  (bgai) (m) (p), JIKA  (jk) 

BERITA  (brita)  MENGENAI  (m) (ngnai)   
PEMBUANGAN  (p) (buangn)  BAYI (bayi) 

ATAU  (at)  PENINGKATAN  (p) (ningktn)   
KOS  (ks) SARA  (sra)  HIDUP  (hidp)  

MAHUPUN  (ma) (p)   KENAIKAN  (k) (naikn)  
HARGA  (har)  PETROL (ptrol), IA  (i)  

MENJADI  (mn) (jd)   ISU  (isu)  
SEMASA  (s) (msa)   KERANA (kr) 

MERENTASI  (m) (rentsi)  SEMUA  (smu)  
KELOMPOK  (kelompk)  DALAM  (dl) 

MASYARAKAT  (msykt)  DAN (d) 
NEGARA  (na). BAIK  (baik)  ORANG  (or)  

POLITIK  (poltik), PEGAWAI  (pgwai)  
KERAJAAN (kraj) (n), AGAMAWAN (ag) (wan)  , 

IBU BAPA  (ibu) (b), PEKERJA  (p) (krj)   
INDUSTRI  (nds), AKTIVIS  (aktivs)  

SOSIAL  (ssial), BUDAYAWAN  (buday) (wan), 

ORANG  (or) KAMPUNG  (kmp), MURID  (murd)  
SEKOLAH  (skl)  DAN  (d) 

SEBAGAINYA  (sbg) (titik). SEMUA  (smu) 
MEMPUNYAI  (mm) (punyai)   

KEPENTINGAN  (k) (pentngan). 
AKHIRNYA (akhr) (titik), 

PERBINCANGAN  (p) (bincngn)   AKAN  (ak)  
MENGHALA  (m) (hala)   KEPADA (k) 

SOAL (soal), BAGAIMANA  (bgai) (m)   
KERAJAAN (keraj) (n)  BOLEH  (bl)  

MENGAMBIL  (m) (ngambl)   TINDAKAN  (tindkn)  
YANG  (titik)  BERKESAN  (b) (kesn)   

UNTUK  (ut)  MENGATASI  (m) (ngatsi)   
MASALAH  (mslh) INI  (in) ? (tanda soal)   

ITU (it) PUN (p)  JIKA (jk) MASYARAKAT (msykt)

MELETAKKANNYA (m) (letk) (k) (titik)  
DALAM (dlm)  RUANG (ruang)   

MASALAH (mslh)  YANG (titik)   
PERLU (prlu)  DISELESAIKAN (d) (slsai) (k). 

UNTUK (ut)  PENGETAHUAN (p) (ngtahuan) 

APAKAH (ap) (k)   ISU (isu) SEMASA (s) (msa) . 

ANDA (nda)   PERLU (prlu)  RAJIN (rajn)  
MENATAP (m) (natp)    BERITA (brita)   

YANG (titik)  DIPAPARKAN (d) (ppar) (k)  
OLEH (o)  MEDIA MASSA (mdia) (m)  

ARUS PERDANA (ars) (prdna).

                                           
Like Facebook >>PembantuTadbir<<

Categories: , ,